Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over hoe Praktijk voor Integratieve Psychologie en Haptotherapie (vanaf hier ‘de praktijk’ genoemd) omgaat met uw persoonsgegevens.

Ik houd mij in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, de behandelovereenkomst en uitvoering geven aan de behandeling, en een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijke verplicht (WGBO) om een dossier aan te leggen.

In mijn praktijk kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd:

 • Uw personalia;
 • Gegevens over uw gezin van herkomst;
 • Gegevens over uw psychische en lichamelijke gezondheid;
 • Gegevens over uw werk- en gezinssituatie;
 • Gegevens over uw zorgverzekering.

 

Bewaartermijn
De financiële administratie bewaar ik 7 jaar volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Dossiers worden 15 jaar bewaard (WGBO) na het beëindigen van de behandeling, tenzij u de toestemming hiervoor intrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens door de website
De website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies.

Mijn website kan alleen die persoonsgegevens van u verwerken, die u zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan mij heeft verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Uw gegevens van het contactformulier worden nooit langer dan een jaar bewaard en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.

 

Beveiliging persoonsgegevens
De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met: info@moniquebosma.nl

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.

De praktijk wil u er op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, voelt u zich dan vrij om contact met mij op te nemen.

 

Contactgegevens
Naam: Monique Bosma
Adres: Waterstraat 5
Postcode/plaats: 7201HM Zutphen
E-mailadres: info@moniquebosma.nl